• Utama

Kemudahan Pusat Internet Daerah Hulu Perak

Senarai Pusat Internet yang beroperasi di Seluruh Negeri Perak

 

Cetak   Emel

Data Terbuka Negeri Perak

# SET DATA FORMAT
1. Rancangan Struktur Negeri Perak dan Rancangan Tempatan Negeri Perak  Muat Turun Format xls
2. Senarai Media Sosial Rasmi Agensi Kerajaan Negeri Perak  Muat Turun Format xls
3. Senarai Amil Negeri Perak  Muat Turun Format xls
4. Senarai Sekolah Maahad Negeri dan Sekolah Maahad Tahfiz Darul Ridzuan  Muat Turun Format xls

 

Cetak   Emel

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1. Penggunaan data di bawah terma ini
Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:
(i) Salin, terbit, edar dan pindah data;

(ii) Adaptasi data;

(iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan

(iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
(i) Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;

(ii) Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan

(iii) Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:
"Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "

4. PENGECUALIAN
Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
(i) Data peribadi;

(ii) Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;

(iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan;

(iv) Lambang diraja dan lambang tentera;

(v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;

(vi) Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan

(vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5. TIADA JAMINAN
(i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan

(ii) Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG
Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

 

Tarikh Pindaan: 30 SEPTEMBER 2015

Cetak   Emel

Soalan Lazim

Soalan Lazim (FAQ)

1. Bolehkan Carian Persendirian diperolehi dengan serta merta?

    Ya, dengan bayaran RM40.00 bagi setiap satu (1) hakmilik.

2. Betulkah Pindahmilik tanah boleh didaftarkan didalam tempoh 1 hari?

    Ya,jika dokumen 14A telah lengkap (dibuat penyaksian),bayaran Taksiran Duti Setem telah disempurnakan      
    dan bayaran pendaftaran telah dijelaskan.

3.  Bagaimanakah untuk mendapatkan semula tanah yang telah luput tempoh pajakan?

     Bagi tanah milik yang telah luput tempoh pajakan,permohonan baru (menggunakan Borang Jadual 1)    

     perlu dikemukan ke Pejabat Tanah di daerah di mana tanah tersebut berada untuk diberi pertimbangan 

     semula. 

4. Siapakah yang boleh memohon tanah milik yang telah luput tempoh pajakan dan pemilik asalnya telah meninggal dunia?

    Sesiapa sahaja yang dinyatakan di bawah Seksyen 43 Kanun Tanah Negara (KTN) boleh memohon dan 

    dipertimbangkan.Walaubagaimanapun,keutamaan akan diberi kepada waris-waris pemilik asal,jika ada
  
    permohonan. 


5. Apakah tindakan yang dikenakan jika tidak menjelaskan bayaran hasil tanah bagi pemilik tanah yang telah menerima notis 

   6A? 

  Jika tidak menjelaskan bayaran dalam tempoh 3 bulan Pejabat Tanah akan mengeluarkan notiS 8A 

  (Rampasan Tanah).

 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.